1
H
qīng
1.0079
2
He
hài
4.003
3
Li

6.941
4
Be

9.012
5
B
péng
10.811
6
C
tàn
12.011
7
N
dàn
14.007
8
O
yǎng
15.999
9
F

18.998
10
Ne
nǎi
20.180
11
Na

22.990
12
Mg
měi
24.305
13
Al

26.982
14
Si
guī
28.086
15
P
lín
30.974
16
S
liú
32.066
17
Cl

35.453
18
Ar

39.948
19
K
jiǎ
39.098
20
Ca
gài
40.08
21
Sc
kàng
44.956
22
Ti
tài
47.88
23
V
fán
50.942
24
Cr

51.996
25
Mn
měng
54.938
26
Fe
tiě
55.847
27
Co

58.933
28
Ni
niè
58.69
29
Cu
tóng
63.546
30
Zn
xīn
65.39
31
Ga
jiā
69.723
32
Ge
zhě
72.61
33
As
shēn
74.922
34
Se

78.96
35
Br
xiù
79.904
36
Kr

83.80
37
Rb

85.47
38
Sr

87.62
39
Y

88.906
40
Zr
gào
91.224
41
Nb

92.906
42
Mo

95.95
43
Tc

(98)
44
Ru
liǎo
101.07
45
Rh
lǎo
102.91
46
Pd

106.42
47
Ag
yín
107.87
48
Cd

112.41
49
In
yīn
114.82
50
Sn

118.17
51
Sb

121.75
52
Te

127.60
53
I
diǎn
126.90
54
Xe
xiān
131.29
55
Cs

132.90
56
Ba
bèi
137.33
57-71
镧系
72
Hf

178.49
73
Ta
tǎn
180.95
74
W

183.85
75
Re
lái
186.21
76
Os
é
190.2
77
Ir

192.22
78
Pt

195.08
79
Au
jīn
196.97
80
Hg
gǒng
200.59
81
Tl

204.38
82
Pb
qiān
207.2
83
Bi

208.98
84
Po

(209)
85
At
ài
(210)
86
Rn
dōng
(222)
87
Fr
fāng
(223)
88
Ra
léi
(226)
89-103
锕系
104
Rf
𬬻
(265)
105
Db
𬭊
(268)
106
Sg
𬭳
(271)
107
Bh
𬭛
(270)
108
Hs
𬭶hēi
(277)
109
Mt
mài
(276)
110
Ds
𫟼
(281)
111
Rg
𬬭lún
(280)
112
Cn

(285)
113
Nh

(284)
114
Fl

(289)
115
Mc

(288)
116
Lv

(293)
117
Ts
石田
(294)
118
Og
气奥
(294)
 
  镧系 57
La
lán
138.91
58
Ce
shì
140.12
59
Pr

140.91
60
Nd

144.24
61
Pm

(145)
62
Sm
shān
150.36
63
Eu
yǒu
151.96
64
Gd

157.25
65
Tb

158.92
66
Dy

162.50
67
Ho
huǒ
164.93
68
Er
ěr
167.26
69
Tm
diū
168.93
70
Yb

173.04
71
Lu

174.97
 
  锕系 89
Ac
ā
(227)
90
Th

232.04
91
Pa

231
92
U
yóu
238.03
93
Np

(237)
94
Pu

(244)
95
Am
méi
(243)
96
Cm

(247)
97
Bk
péi
(247)
98
Cf
kāi
(251)
99
Es
āi
(252)
100
Fm
fèi
(257)
101
Md
mén
(258)
102
No
nuò
(259)
103
Lr
láo
(262)
 

化学元素周期表是根据核电荷数从小至大排序的化学元素列表。列表大体呈长方形,某些元素周期中留有空格,使特性相近的元素归在同一族中,如碱金属元素、碱土金属、卤族元素、稀有气体等。这使周期表中形成元素分区且分有七主族、七副族、Ⅷ族、0族。由于周期表能够准确地预测各种元素的特性及其之间的关系,因此它在化学及其他科学范畴中被广泛使用,作为分析化学行为时十分有用的框架。